گروه چاپ آرمانی / آموزش  / بروکر چاپی
شرکت چاپی

بروکر چاپی

چاپ به روش سنتی ، مشکلات و خلاء های خاص خود را دارد .

در این روش اصولا پیگیری و تعامل مستمر با مشتریان ِ پیشین و روش سیستماتیک برای افزودن مشتری جدید ، دنبال نمی شود . دغدغه ی اصلی چاپخانه ها و چاپخانه داران ، انجام روتین فرآیند چاپ و فعالیت در پروسه ی اجرایی است .  در روش چاپ سنتی ، عملا زمانی برای ارائه خدمات جانبی و برآورد های تحلیلی در راستای برنامه ریزی و زمان بندی وجود ندارد .

بروکر یا ” شرکت چاپی ” ، به مشتری امکان تجربه ی فضای اختصاصی برای دنبال کردن نیازهای چاپی خود را می دهد .

در این سیستم ، مشتری و چاپخانه ، به واسطه ی نظارت بیرونی شرکت بروکر ، هردو به ارتقاء کیفیت و سنجش دقیق مراحل انجام کار، ترغیب می شوند و دغدغه های پیگیری و هماهنگی ، از هر دو طرف چاپخانه و مشتری حذف شده و شرکت چاپی به صورت اختصاصی به این مهم می پردازد .

در این مسیر ، رقابت تک بعدی در بخش قیمت گذاری ، جای خود را به رقابت در حوزه های مختلف و مهم تر از هم رقابت در کیفیت می دهد . در حقیقت ، “مقرون به صرفه بودن “، صرفا به معنای برتری مساوی با هزینه ی کمتر نیست . شرکت های چاپی با نقش نظارتی خود ، فضای رقابتی متفاوتی در صنعت چاپ ایجاد می کنند .

سود در این روش سه جانبه است !