گروه چاپ آرمانی / جعبه رله متوسط / برنا الکترونیک

جعبه رله متوسط / برنا الکترونیک

جعبه صنعتی

به سفارش :

شرکت برنا الکترونیک

متریال:

مقوا پشت طوسی 300 گرم

نوع چاپ:

افست 2 رنگ

پوشش:

ورنی